Tuinreglement 2023

 Tuinreglement van Volkstuindersvereniging Wognum

 • Het toegangshek dient aan het eind van de dag door de tuinder die als laatste vertrekt, dicht gedaan en afgesloten te worden met het bijbehorende slot.
 • Het is niet toegestaan afvalhopen of ander materiaal te deponeren op de parkeerplaatsen, op het toegangspad en in de bermen van het complex.
 • Composthopen direct langs het pad zijn niet wenselijk zijn (ALV 2012).
 • Van de tuinders wordt verwacht dat zij hun eigen bermkant en de berm langs de heg af en toe maaien en/of knippen. (Besproken ALV 2012 m.b.t. uitlopers heg).
 • Breed- en hoogopgroeiende planten langs het pad, moeten minimaal 100 cm van de tuingrens, c.q. het pad geplant/gezaaid worden (besluit ALV 2014).  Of de tuinder dient te zorgen voor een hekwerk dat breed uitgroeien voorkomt.
 • OP het toegangspad geldt een snelheid van plm.  5 km (stapvoets) per uur, dit i.v.m.  stofhinder en spoor- en kuilvorming (ALV 2017).
 • De tuinder met een tuin aan de sloot dient aan het eind van het seizoen de sloot en de slootkant schoon te maken, d.w.z. riet en andere waterplanten en overmatige oeverbegroeiing weghalen. Hulp van tuinders die geen tuin aan de sloot hebben is welkom. Dit is een voorschrift van het Hoogheemraadschap.
 • Regelmatig gedurende het groeiseizoen onder het wateroppervlak maaien of verwijderen van waterplanten, veel werk scheelt aan het eind van het seizoen.
 • De tuinen dienen netjes onderhouden te worden en er dient geen afval, anders dan tuinafval, en overige rommel gedeponeerd moet worden op de tuin. Als na verzoek van het bestuur niet wordt opgeruimd, wordt een loonbedrijf ingehuurd om dit te doen. De kosten worden verhaald  op  het lid. Niet voldoen aan deze verplichting kan ook leiden tot opzegging van het lidmaatschap. (ALV 2013).
 • Aardappelteelt mag uitsluitend plaatsvinden op de door het bestuur aangegeven gedeelten van het perceel. M.i.v. 2018 is aardappelteelt 1 x per vier jaar op dezelfde plek toegestaan, bij voorkeur met vroege, middelvroege, en phytophthoraresistente aardappelrassen.
 • Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen (bijv. Round-up) is niet toegestaan, noch op het openbare gedeelte van het complex, noch op de tuinen zelf. Gewasbeschermingsmiddelen op basis van plantenextracten zijn wel toegestaan evenals in de handel verkrijgbare middelen op biologische of ecologische basis.
 • Het telen/kweken van groenten en andere gewassen, waaronder struiken en bomen ten behoeve van de verkoop aan derden is niet toegestaan. Zie hiervoor de statuten en het HH.reglement. Op de tuinen ( 2 tuinders) waar dit op dit moment plaatsvindt, zal dit gedoogd blijven tot de tuinder zijn lidmaatschap opzegt.
 • Voor het plaatsen van opstallen en (huisjes en kasjes) en hagen dient vooraf overlegd te worden met het bestuur.

Dit document kan ten allen tijde  aangevuld worden met relevante bepalingen uit het HH-Reglement en met nieuw genomen bestuurs- of ALV besluiten.