HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Huishoudelijk Reglement van Volkstuindersvereniging Wognum, opgericht op 1 mei 1979, zoals bedoeld in artikel 22 van de statuten, en gewijzigd en vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 3 mei 2023.

 

Artikel 1

De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van het volkstuinwezen in het algemeen en het behartigen van de belangen van de leden in het bijzonder.

 

Artikel 2

De leden van de vereniging zijn verplicht:

1. de statuten en reglementen van de vereniging na te komen;

2. de belangen van de vereniging in het algemeen niet te schaden;

3. de door de gemeente Medemblik ter zake van het gebruik van tuinen aan de vereniging gegeven voorschriften en/of aanwijzingen na te leven;

4. alle overige verplichtingen, welke de vereniging in naam van haar leden aangaat, of welke voortvloeien uit het lidmaatschap van de vereniging, te aanvaarden en na te komen.

 

Artikel 3

Zij die lid van de vereniging willen worden geven dit schriftelijk, telefonisch of per mail te kennen aan het bestuur. Het bestuur of het bestuurslid dat conform artikel 15 het tuinregister bijhoudt, wijst uit de beschikbare tuinen na overleg met de aspirant-tuinder een tuin toe.

Wordt geen overeenstemming bereikt dan beslist het volledige bestuur. Is er geen (passende) tuin beschikbaar dan kan plaatsing op een wachtlijst plaats vinden tot toewijzing mogelijk is. Prioriteit bij het toewijzen van tuinen hebben inwoners van de gemeente Medemblik.

Het bestuur is bevoegd iemand te weigeren wegens dringende redenen. Het doet daarvan schriftelijk kennis onder opgave van de redenen.

Aan ieder lid wordt maximaal 500 m2 tuin verhuurd, los van de mogelijkheid van artikel 9 om gedurende het lopende tuinseizoen een niet verhuurde tuin in gebruik te hebben.

 

Artikel 4

De algemene ledenvergadering stelt de contributie voor het lidmaatschap, de grondhuur en een waarborgsom vast op voorstel van het bestuur. Basis voor de vaststelling is de begroting voor het lopende jaar, zoals tijdens de jaarvergadering door de leden vastgesteld. De jaarlijkse ledenvergadering wordt als regel gehouden in de maand februari na afloop van het vorige boekjaar, doch hoogstens 6 maanden na afloop van dat jaar.

 

Artikel 5:

Ieder lid van de vereniging is verplicht de contributie en grondhuur voor het gehele boekjaar te voldoen voor 1 april van het lopende jaar door overschrijving op  de bankrekening van de vereniging. Bij niet voldoen volgt uiterlijk 15 mei een eerste herinnering. Als een lid op 1 juli niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, zal het bestuur met het betreffende lid in gesprek gaan om tot een oplossing te komen. Leidt dit gesprek niet tot een oplossing dan zal het bestuur het lid de toegang tot het tuinencomplex ontzeggen en overgaan tot ontruiming van de tuin, eventueel onder verrekening van de gemaakte kosten. Het bestuur zal dit schriftelijk aan het betreffende lid berichten.

 

Ieder lid is verplicht de door de algemene ledenvergadering vastgestelde waarborgsom te voldoen. Per tuin wordt van een lid een waarborgsom geheven. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed. De waarborgsom kan worden benut ter verrekening van door het lid niet nagekomen verplichtingen. Als geen verrekening plaatsvindt, wordt de waarborgsom na beëindiging van het lidmaatschap aan het lid terugbetaald.

 

Artikel 6:

Leden van de vereniging kunnen het bestuur in de loop van een jaar kenbaar maken het volgend jaar onderling van tuin te willen ruilen, dan wel van tuin te willen veranderen. Het bestuur zal tijdig voor het begin van het nieuwe jaar een beslissing nemen en dit direct aan betrokkenen of betrokkene  meedelen, onder vermelding van de voorwaarden. Als de betrokkene(n) akkoord gaan, ontvangen zij een nieuwe huurovereenkomst.

 

Artikel 7

Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk 1 december schriftelijk of per mail aan de secretaris worden meegedeeld. De tuin dient per 1 januari schoon te worden opgeleverd. Het bestuur kan toestemming geven eerst met een eventuele nieuwe huurder over overname van eigendommen te overleggen. Deze toestemming ontslaat de vertrekkende partij niet van de verplichting tot schoon opleveren.

 

Artikel 8

Bij opzegging van het lidmaatschap door de vereniging of ontzetting uit het lidmaatschap  zijn de bepalingen van artikel 5 van de statuten van toepassing. Opzegging en ontzetting wordt in alle gevallen schriftelijk voldoende geargumenteerd aan betrokkenen meegedeeld. Ontzetting uit het lidmaatschap  geschiedt door de algemene vergadering van de leden. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Tegen beide besluiten kan het betreffende lid beroep instellen bij  de Algemene Ledenvergadering.

Opzegging of ontzetting als lid van de vereniging kan onder andere:

a) bij nalatigheid aan de financiële verplichtingen te voldoen

b) bij ernstige verwaarlozing van de tuin;

c) bij het niet voldoen aan de in statuten en huishoudelijk reglement vastgestelde regels

d) bij hinderlijk en/of wangedrag, schadelijk voor de medeleden en/of de vereniging.

 

Artikel 9

Het bestuur is bevoegd tuinen die op 1 mei nog niet zijn verhuurd beschikbaar te stellen aan de leden voor een periode van maximaal het lopende jaar tegen gereduceerde huurprijs, vast testellen door de leden op de Algemene Ledenvergadering.  Vanaf 1 oktober zijn deze tuinen weer beschikbaar voor reglementaire verhuur in het komende jaar.

 

Artikel 10

Elk lid is vrij in de manier van bewerken van de grond, de keuze van beplanten en de teelt van de gewassen op de verhuurde tuin (eigen en extra),met dien verstande dat :

a) bewerking van de grond niet mag leiden tot grondbederf

b) het gebruik van chemische bestrijdings- of gewasbeschermingsmiddelen niet is toegestaan 

c) de hand wordt gehouden aan wettelijke voorschriften

d) geen teelt binnen 20 cm van de tuinscheidingen plaatsvindt, en ook overigens medeleden geen overlast wordt aangedaan

e) voor de teelt van aardappelen wisselbouw wordt toegepast, waarvoor ieder jaar door het bestuur een gedeelte (maximaal 1/4) wordt aangewezen

f) voldaan wordt aan de onderhoudsverplichting van de slootwallen. Deze verplichting is vastgelegd in het contract met de gemeente.

 

Artikel 11

Het tuinencomplex is uitsluitend bestemd voor gebruik door leden. Het is dan ook niet toegestaan tuinen geheel of gedeeltelijk onder te verhuren, dan wel anderszins aan derden in gebruik te geven. Het complex is niet vrij toegankelijk, de leden moeten er aan meewerken dat het complex een gesloten complex blijft. Door het gemeentebestuur van de gemeente Medemblik aangewezen vertegenwoordigers, zoals ambtenaren van de gemeentelijke buitendienst, hebben voor de uitoefening van hun functie vrije toegang.

 

Artikel 12

Het bestuur kan toestemming geven tuinhuisjes of kasjes te plaatsen als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:  

a) de aangrenzende tuinen komen niet in de schaduw

b) het maximale gezamenlijke grondoppervlak bedraagt maximaal 12 m2 en de hoogte is maximaal 2,70 meter.

c) aan de gemeentelijke meldingsplicht is voldaan. 

d) de opstal wordt voldoende verankerd en onderhouden

e) de afstand tot belendende percelen, pad of slootwal bedraagt minimaal één meter

f) Bewoning en overnachting is niet toegestaan.

 

Artikel 13

Het is niet toegestaan zonder overleg met de huurders van aangrenzende tuinen of het bestuur als erfafscheidingen paden, struiken, hagen of heiningen te plaatsen. De bestaande heiningen moeten deugdelijk onderhouden worden. Bij kennelijke overlast zal het bestuur schriftelijk aanpassing verzoeken, en bij in gebreke blijven de geëigende maatregelen nemen.

 

Artikel 14

De tuinen zijn uitsluitend bestemd voor het gebruik als volkstuin in de algemene betekenis van het woord en dus niet bestemd voor :

a) het houden van dieren

b) opslag van grof en/of huisvuil

c) het maken van propaganda en/of reclame

d) het telen en opkweken van gewassen, bomen, struiken e.d., bestemd voor de verkoop aan derden

e) andere zaken die niets met de bestemming hebben te maken

 

Artikel 15

De taken binnen het bestuur zijn in overeenstemming met de statuten:

Voorzitter : Leiden  van de vergaderingen, toezien op handhaving van statuten en reglement, toezien op uitvoering van besluiten.

Secretaris : Uitnodigen voor en notuleren van vergaderingen, voeren van correspondentie, voeren van ledenadministratie.

Penningmeester : Financieel beheer van de vereniging, ontvangen en uitgeven van gelden, voeren van de financiële administratie.

Voorts kan het bestuur een van de algemene bestuursleden belasten met het toewijzen van beschikbare tuinen aan (kandidaat)leden, en het bijhouden van het tuinregister.

 Bestuursbesluiten worden bekend gemaakt, voor zover bekendmaking van  deze besluiten de privacy van personen niet schendt.

 

Artikel 16

Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd op een reglementair uitgeschreven ledenvergadering, door vaststelling door tenminste 2/3 van de aanwezige leden. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement mogen niet in strijd zijn met de bepalingen in de met de gemeente Medemblik afgesloten huurovereenkomst en met aanvullend gemaakte en schriftelijk vastgelegde afspraken met de gemeente.

 

Artikel 17

Het bestuur beslist in zaken die niet bij reglement zijn voorzien. Het bestuur dient langdurig niet verhuurde percelen te (laten) benutten ten algemene bate van de vereniging.

 

Artikel 18

Bepalingen uit dit huishoudelijk reglement, besluiten genomen door de Algemene Ledenvergadering en/of het bestuur over het gebruik van de tuinen en het gedrag op het tuincomplex worden vastgelegd in een Tuinreglement.  

 

Aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 3 mei 2023