HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1
De vereniging draagt de naam “Volkstuindersvereniging Wognum” en is opgericht 1 mei 1979 en gevestigd te Wognum. Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Artikel 2
De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van het volkstuinwezen in het algemeen en het behartigen van de belangen van de leden in het biezonder.
Artikel 3
Zij die lid van de vereniging willen worden geven dit schriftelijk te kennen aan het bestuur. Het bestuurslid dat het tuinregister bijhoudt wijst uit de beschikbare tuinen na overleg een tuin toe. Wordt geen overeenstemming bereikt dan beslist het volledig bestuur. Is er geen (passende) tuin beschikbaar dan kan plaatsing op een wachtlijst plaats vinden tot toewijzing mogelijk is. Prioriteit bij het toewijzen van tuinen hebben inwoners van de gemeente Wognum. Het bestuur is bevoegd iemand te weigeren wegens dringende redenen. Het doet daarvan schriftelijk kennis onder opgave van de redenen.
Artikel 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        De contributie en grondhuur worden vastgesteld door de jaarlijkse ledenvergadering, als regel gehouden in de maand februari na afloop van het vorige boekjaar, doch hoogstens 6 maanden na afloop van dat jaar. Basis voor de vaststelling is de begroting voor het lopende jaar, zoals tijdens de jaarvergadering door de leden vastgesteld.
Artikel 5
Ieder lid van de vereniging is verplicht de contributie en grondhuur voor het gehele boekjaar te voldoen voor 1 april van het lopende jaar. Daarna worden administratie- kosten in rekening gebracht  Indien op 1 juli nalatigheid wordt vastgesteld zal het bestuur betrokkene de toegang tot het tuinencomplex ontzeggen en overgaan tot ontruiming van de tuin , eventueel onder verrekening van de gemaakte kosten. Het bestuur zal dit schriftelijk aan het betreffende lid berichten.
Artikel 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Leden van de vereniging kunnen het bestuur in de loop van een jaar kenbaar maken het volgend jaar onderling van tuin te willen ruilen, dan wel van tuin te willen veranderen. Zij dienen dit voor 1 oktober te doen. Het bestuur zal tijdig voor aanvang van het nieuwe jaar een beslissing nemen en dit direct aan betrokkenen kenbaar maken, onder vermelding van de voorwaarden. Zodra betrokkenen schriftelijk hun instemming hebben betuigd zal het register worden bijgewerkt en is de zaak bestendigd.
Artikel 7
Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk 1 maand voor afloop van het jaar schriftelijk aan het bestuur worden meegedeeld. De tuin dient per 1 januari schoon te worden opgeleverd. Het bestuur kan toestemming geven eerst met een eventuele nieuwe huurder over overname van eigendommen te overleggen. Deze toestemming ontslaat de vertrekkende partij niet van de verplichting tot schoon opleveren.
Artikel 8
Royement dient in alle gevallen schriftelijk voldoende geargumenteerd aan betrokkenen te worden meegedeeld. Royement als lid van de vereniging kan geschieden :
bij nalatigheid aan de financiële verplichtingen te voldoen
bij ernstige verwaarlozing van de tuin
bij het niet voldoen aan de in statuten en huishoudelijk reglement vastgestelde regels
bij hinderlijk wangedrag, schadelijk voor de mede leden en/of de vereniging.

Artikel 9
Het bestuur is bevoegd tuinen die op 1 maart nog niet zijn verhuurd beschikbaar te stellen  aan de leden voor een periode van maximaal het lopende jaar tegen gereduceerde huurprijs, vast te stellen door de leden op de jaarvergadering. De oppervlakte van deze percelen mag de eigen tuingrootte niet te boven gaan, en de tuinen mogen niet worden samengevoegd. Vanaf 1 oktober zijn de onderhavige percelen weer beschikbaar voor reglementaire verhuur in het komende jaar.
Artikel 10
Elk lid is vrij in de manier van bewerken van de grond, de keuze van beplanten en de teelt van de gewassen op de hem verhuurde tuin (eigen en extra),met dien verstande dat :
bewerking van de grond niet mag leiden tot grondbederf
de hand wordt gehouden aan wettelijke voorschriften
geen teelt binnen 20 cm van de tuinscheidingen plaatsvindt, en ook overigens medeleden geen overlast wordt aangedaan
voor de teelt van aardappelen wisselbouw wordt toegepast, waartoe ieder jaar door het bestuur een gedeelte (maximaal 1/3) wordt aangewezen
voldaan wordt aan de onderhoudsverplichting van de slootwallen.
Artikel 11
Het tuinencomplex is uitsluitend bestemd voor gebruik door leden. Het is dan ook niet toegestaan tuinen geheel of gedeeltelijk onder te verhuren, dan wel anderszins aan derden in gebruik te geven. Het complex is niet vrij toegankelijk, de leden moeten er aan meewerken dat het complex een gesloten complex blijft. Door het gemeente bestuur van de gemeente Medemblik aangewezen vertegenwoordigers, zoals ambtenaren van de gemeentelijke buitendienst, hebben voor de uitoefening van hun functie vrije toegang.
Artikel 12
Het bestuur kan toestemming geven tuinhuisjes of kasjes te plaatsen indien wordt aangetoond dat aan het volgende is voldaan:
de aangrenzende tuinen niet in de schaduw komen
maximale gezamenlijke grondoppervlak 12 m2, hoogte 2,7 m
aan de gemeentelijke meldingsplicht is voldaan
de opstal voldoende wordt verankerd en onderhouden
minimale afstand tot belendende percelen, pad of slootwal bedraagt 1,50 meter.
verblijfsrecreatie wordt uitgesloten
Artikel 13
Het is niet toegestaan zonder overleg met de huurders van aangrenzende tuinen of het bestuur als erfafscheidingen paden, struiken, hagen of heiningen te plaatsen. De bestaande heiningen moeten deugdelijk onderhouden worden.  Bij kennelijke overlast zal het bestuur schriftelijk aanpassing verzoeken, en bij in gebreke blijven de geëigende maatregelen nemen.
Artikel 14
De tuinen zijn uitsluitend bestemd voor het gebruik als volkstuin in de algemene betekenis des woords, en dus niet bestemd voor :
het houden van dieren
opslag van grof en/of huisvuil
het maken van propaganda en/of reclame
drijven van handel
andere zaken niets met de bestemming te maken hebbend
Artikel 15
De taken binnen het bestuur zijn conform de statutaire bepalingen :
Voorzitter: Leiding van de vergaderingen, toezien op handhaving van statuten en reglement, toezien op uitvoering van besluiten.
Secretaris: Convoceren en notuleren van vergaderingen, voeren van correspondentie, voeren van ledenadministratie.
Penningmeester: Financieel beheer van de vereniging, ontvangen en uitgeven van
gelden, voeren van de financiële administratie.
Voorts kan het bestuur een van de algemene bestuursleden belasten met het toewijzen van beschikbare tuinen aan (kandidaat)leden, en het bijhouden van het tuinregister.
Artikel 16
Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd op een reglementair uitgeschreven ledenvergadering, door vaststelling door tenminste 2/3 van de aanwezige leden.
Wijzigingen worden eerst van kracht na schriftelijke toestemming van de gemeente.
Artikel 17
Het bestuur beslist in zaken die niet bij reglement zijn voorzien
Het bestuur dient duurzaam niet verhuurde percelen te (laten) benutten ten algemene bate van de vereniging.
Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 13 maart 2001.